Mitchell Ho (Chairman of the committee)
National Cancer Institute, NIH

Zhiqiang An
Univ. of Texas Health Science Center

Xianhong Bai
Biotech Pharmaceutical Co., Ltd.

Yan Chen
Elpis Biopharmaceutics

Chris Chen
WuXi Biologics

Daotian Fu
Livzon Pharmaceutical Group

Zhigang Guo
Nanjing Normal University

Audrey Jia
DataRevive LLC

Shan Lu
Univ. of Massachusetts Medical School

Qiang Lu
GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc.


Peter Luo
Adagene

Ningning Ma
Shenyang Pharmaceutical University

 

Lin Sun-Hoffman
Liu, Zheng, Chen&Hoffman LLP

 

Rong Wang
BGI Genomics Co., Ltd.

 

Chengbin Wu
EpimAb Biotherapeutics

Michelle Xia
Akeso Biopharma

Lianshan Zhang
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.

Chuan-Chu Chou
Qragen

 Zhenping Zhu
3SBio Inc.